Polityka prywatności

1. Współadministratorami danych osobowych są: Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300 w Warszawie 00-079, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410, NIP 5252625624, REGON 362170026 oraz Adam Stola, zam. 05-600 Grójec, Duży Dół 25C.

2. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.stolaweb.pl (dalej „Serwis”).

3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Współadministratorów na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Współadministratorom za pośrednictwem: a. poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@stolaweb.pl, stolaweb@gmail.com ; b. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. c. pisemnie na adres siedziby Fundacji Firma dla Każdego.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem.

7. Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych Użytkownika: a. imię i nazwisko b. adres e-mail c. numer telefonu.

8. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące ze Współadministratorami;

9. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

10. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wyżej wymieniony okres dobiegnie końca.

11. Użytkownik ma prawo do: a. uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące; b. otrzymania kopii przetwarzanych danych; c. uzyskania od Współadministratorów wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

12. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

13. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16; d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy; f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).

14. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych; b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c. gdy Współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

15. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Współadministratorów, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Współadministratorów bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

16. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią. Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

18. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

POLITYKA COOKIES

DEFINICJE

Administrator – Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300 w Warszawie 00-079, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410, NIP 5252625624, REGON 362170026 oraz Adam Stola, zam. 05-600 Grójec, Duży Dół 25C.

Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.